Chương 6. Hidrocacbon chưa no

Phản ứng cháy của anken

     Cũng như ankan, anken tham gia phản cháy dễ dàng cho sản phẩm cháy là H2O và khí CO2. Với cùng số nguyên tử C thì nhiệt lượng giải phóng của anken lớn hơn do sinh ra ít nước hơn. 

- Phản ứng cháy tổng quát của anken là: 

CnH2n + 3n/2O2 → nCO2 + nH2O

- Đặc điểm phản ứng đốt cháy anken: nCO2 = nH2O = 2.nO2/3.

- Nếu đốt cháy hỗn hợp ankan và anken thì nankan (trong hỗn hợp) = nH2O - nCO2

     Để giải quyết tốt các bài tập về phản ứng đốt cháy của anken, các em phải nắm vững đặc điểm của phản ứng đốt cháy cũng như biết vận dụng linh hoạt bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng...

     Hochoaonline.net mời các bạn tham khảo các câu hỏi sau: