Chương 9. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường.

Hoá học với các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường

     Nội dung câu hỏi thực tế hoá học và hoá học với các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường đã được đưa vào đề thi tuyển sinh một sô năm gần đây, Hochoaonline.net sưu tầm và giới thiệu tới các em một số các bài tập tham khảo:

Xem tiếp...