Chuyên đề 17. Hợp chất hữu cơ chứa Nitơ

Một số phản ứng khác của aminoaxit

     Ngoài các phản ứng đặc trưng hay gặp của aminoaxit thể hiện tính lưỡng tính, aminoaxit còn có một số phản ứng khác như:

- Phản ứng cháy

- Phản ứng este hóa

- Phản ứng trùng ngưng

Xem tiếp...

Phản ứng của amin với dung dịch Brom và axit Nitrơ

A. PHẢN ỨNG VỚI HNO2

     Để phân biệt amin các bậc với nhau thì ngoài phản ứng với thuốc thử Lucas, trong chương trình hóa học phổ thông chúng ta thường sử dụng axit nitro HNO2.

- Amin bậc 1 tác dụng với HNO2 tạo thành ancol, N2 và nước tương tự amoniac:

R - NH2 + HNO2 → ROH + N2 + H2

Xem tiếp...

Muối và este của aminoaxit

A. MUỐI CỦA AMINOAXIT

     Có hai loại muối của aminoaxit thường gặp là muối của aminoaxit với axit vô cơ dạng ClNH3-R-COOH và NH2-R-COONa trong đó ClNH3-R-COOH có tính axit còn NH2-R-COONa có tính bazơ. Ngoài ra hiếm gặp hơn là muối dạng R-COONH3-R'-COOH có tính lưỡng tính.

Xem tiếp...

Lý thuyết về peptit, protein và một số hợp chất hữu cơ chứa nitơ

A. PEPTIT

I. Khái niệm

- Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α - aminoaxit được gọi là liên kết peptit.

- Peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α - aminoaxit liên kết với nhau bằng các liên kết peptit.

II. Phân loại

Xem tiếp...

Lý thuyết về aminoaxit

I. ĐỊNH NGHĨA

- Aminoaxit là những hợp chất hữu cơ tạp chức trong phân tử có chứa đồng thời 2 nhóm chức: nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH).

- Công thức tổng quát của aminoaxit: R(NH2)x(COOH)y hoặc CnH2n+2-2k-x-y(NH2)x(COOH)y.

     Quan trọng nhất là các α - aminoaxit (các aminoaxit có các nhóm COOH và NH2 cùng gắn vào 1 nguyên tử C - C số 2). Hầu hết các aminoaxit thiên nhiên đều là các α - aminoaxit.

Xem tiếp...

Phản ứng thủy phân peptit và protein

    Peptit là hợp chất hữu cơ gồm 2 đến 50 gốc α - aminoaxit liên kết với nhau bằng liên kết peptit. (Liên kết peptit là liên kết -CO-NH- giữa các α - aminoaxit). Các bạn chú ý phân biệt nhóm peptit và nhóm amit nhé.

     Peptit và protein có hai dạng thủy phân là thủy phân hoàn toàn và thủy phân không hoàn toàn.

Xem tiếp...

Tính lưỡng tính của aminoaxit

     Aminoaxit hay axitamin là các hợp chất hữu cơ tạp chức phân tử vừa có nhóm -COOH vừa có nhóm -NH2. Vì vậy aminoaxit vừa có tính chất bazơ của amin vừa có tính chất của axit hay aminoaxit là một chất lưỡng tính. Cần phải lưu ý rằng tất cả các aminoaxit đều là chất lưỡng tính nhưng môi trường của các dung dịch aminoaxit thì khác nhau:

- Nếu aminoaxit có số nhóm -NH2 nhiều hơn số nhóm -COOH thì dung dịch có môi trường bazơ (làm quỳ tím chuyển sang màu xanh) như Lysin chẳng hạn.

- Nếu aminoaxit có số nhóm -COOH nhiều hơn số nhóm -NH2 thì dung dịch sẽ có môi trường axit (làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ) điển hình như axit glutamic.

- Hầu hết các aminoaxit trong phạm vi chương trình đều có 1 nhóm amin và 1 nhóm axit nên dung dịch có môi trường trung tính sẽ không làm đổi màu quỳ tím. 

     Các nhóm mang tính axit: -COOH và -NH3Cl; các nhóm mang tính bazơ tương ứng là -COONa và -NH2.

     Trong phạm vi chương trình THPT các bạn cần nhớ công thức của các aminoaxit sau:

Xem tiếp...

Tính bazơ của amin

    Amin là dẫn xuất của amoniac vì vậy tính chất của amin có nhiều điểm tương tự amoniac. Cũng như amoniac tính bazơ của amin là do nguyên tử N trong amin còn một cặp electron chưa tham gia liên kết có khả năng nhận proton (H+). Điện tích âm ở nguyên tử N càng lớn khả năng nhận Hcàng tăng thì tính bazơ càng mạnh. Khi nguyên tử N liên kết với các gốc hiđrocacbon no (tác nhân đẩy e) thì làm tăng tính bazơ, còn nếu nguyên tử N liên kết với gốc hiđrocacbon không no, thơm (tác nhân hút e) thì tính bazơ giảm. Tóm lại thứ tự tính bazơ được xếp theo chiều tăng dần là:

Xem tiếp...

Bài toán đốt cháy amin

     Amin là hợp chất hữu cơ chứa C, H, N nên khi đốt cháy amin sản phẩm thu được gồm CO2, H2O và N2 theo phương trình tổng quát sau:

CxHyNz + (x+y/4)O2 → xCO2 + y/2H2O + z/2N2

Chúng ta thường gặp với amin no đơn chức mạch hở thì:

CnH2n+3N + (6n+3)/O2 → nCO2 + (n+3/2)H2O + 1/2N2

Xem tiếp...

Lý thuyết về amin

I. ĐỊNH NGHĨA

- Các định nghĩa về amin:

     + Amin là sản phẩm thu được khi thay thế nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng các gốc hiđrocacbon. (chỉ đúng với amin đơn chức):

Amoniac

     + Amin là sản phẩm thu được khi thay thế nguyên tử H trong hidrocacbon bằng nhóm -NH2 (chỉ đúng với amin bậc 1).

     + Amin là hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ chứa 3 nguyên tố: C, H và N.

Xem tiếp...