Chương 8. Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Phản ứng của ancol với axit

     Ancol tác dụng được với cả axit hữu cơ và axit vô cơ. Thường gặp và cũng quan trọng nhất là phản ứng của ancol với axit hữu cơ. Phản ứng này được gọi là phản ứng este hóa.

1. Với axit vô cơ HX

CnH2n+2-2k-z(OH)z + (z + k) HX → CnH2n + 2 - zXz + k

→ số nguyên tử X bằng tổng số nhóm OH và số liên kết pi.

Xem tiếp...