Phương pháp giải bài toán: Cộng hiđro vào hiđrocacbon

     Đối với các hiđrocacbon không no, bài toán cộng hidro (hidro hóa) là bài toán rất phổ biến. Mời các em tham khảo video hướng dẫn chi tiết phương pháp giải bài toán này: