Phương pháp giải bài toán: Phản ứng thế halogen của hidrocacbon

     Phản ứng thế halogen là một trong những phản ứng quan trọng của hidrocacbon. Video dưới đây sẽ hướng dẫn các em phương pháp giải của bài toán có liên quan đến phản ứng này: