Phương pháp giải bài toán: Phản ứng thế H ở C mang liên kết ba bởi ion Ag+

     Các nguyên tử H gắn với C mang liên kết ba rất linh động, nó có thể được thay thế bởi ion Ag+. Bài tập liên quan đến phản ứng này cũng khá phổ biến trong các đề thi tuyển sinh. Sau đây sẽ là phần hướng dẫn chi tiết các vấn đề lí thuyết trọng tâm và phương pháp giải cơ bản các dạng bài tập có liên quan đến phản ứng này: