Phương pháp giải bài toán: Phản ứng cộng Br2 và HX vào hidrocacbon

     Cùng với phản ứng cộng H2, cộng Br2 và cộng HX cũng là những phản ứng quan trọng đối với hidrocacbon. Video dưới đây sẽ hướng dẫn các em các vấn đề lí thuyết trọng tâm và phương pháp giải các dạng bài tập cơ bản có liên quan đến phản ứng này: