Phương pháp giải bài toán: Tách nước ancol

Phản ứng tách nước là một trong những phản ứng đặc trưng của ancol. Tùy thuộc vào nhiệt độ  thực hiện phản ứng, sản phẩm tách nước tạo thành có thể là ete hoặc hidrocacbon không no. Video này sẽ hệ thống lại các kiến thức lí thuyết cơ bản và phương pháp giải các dạng bài tập có liên quan đến phản ứng này: