Phương pháp giải bài toán: Phản ứng tráng bạc của anđehit

Phản ứng tráng bạc là phản ứng rất quan trọng và đặc trưng của anđehit. Cần lưu ý những điều gì để làm tốt các bài tập có liên quan đến phản ứng tráng bạc? Video này sẽ giúp em trả lời câu hỏi đó: