Phương pháp giải bài toán: Hiđro hóa anđehit

Các anđehit dù no hay không no đều có khả năng tham gia phản ứng cộng với hiđro H2 (phản ứng hiđro hóa). Các vấn đề lí thuyết cần lưu ý cũng như phương pháp giải các dạng bài tập có liên quan đến phản ứng này được phân tích cụ thể trong video dưới đây: