Chương 2. Cacbohidrat

Một số phản ứng khác của cacbohiđrat

     Bài viết này đề cập đến một số phản ứng khác của cacbohiđrat như phản ứng hiđro hóa, phản ứng với axit nitric của xenlulozơ, phản ứng màu với iot, ...

- Phản ứng hidro hoá: Thường chỉ xét với glucozơ và fructozơ. Các chất monosaccarit phản ứng với H2 tạo sản phẩm sobitol:

C6H12O6 + H2 → C6H14O6

- Phản ứng của xenlulozơ với axit nitric:

[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 → [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O

                                                         (xenlulozơ trinitrat)

- Hồ tinh bột tạo được dung dịch màu xanh tím với dung dịch I2.

     Một số bài tập và câu hỏi tham khảo: