Chương 6. Nhóm VIA. Oxy - Lưu Huỳnh

Hiđro sulfua và axit sulfuhidric

Cấu tạo phân tử H2S

1. Tính chất vật lí

- Hiđro sunfua (H2S) là chất khí không màu, mùi trứng thối, độc, ít tan trong nước.

- Khi tan trong nước tạo thành dung dịch axit yếu sunfuhiđric.

2. Tính chất hóa học

- Dung dịch H2S có tính axit yếu (yếu hơn axit cacbonic) nên không làm quỳ tím đổi màu.

 - Tác dụng với kim loại mạnh:                       

2Na + H2S → Na2S + H2

- Tác dụng với oxit kim loại (ít gặp).

- Tác dụng với dung dịch bazơ (có thể tạo thành 2 loại muối hiđrosunfua và sunfua)

H2S + NaOH → NaHS + H2O

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

- Tác dụng với dung dịch muối tạo muối không tan trong axit:                     

H2S + CuSO4 → CuS + H2SO

- H2S có tính khử mạnh (vì S trong H2S có mức oxi hóa thấp nhất - 2)

     + Tác dụng với oxi:

2H2S + O2 → 2H2O + 2S (thiếu oxi, phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thấp)

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO(dư oxi, phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao)

     + Tác dụng với các chất oxi hóa khác:

H2S + 4Br2 + 4H2O → H2SO4 + 8HBr

H2S + 8HNO3 đặc → H2SO4 + 8NO2 + 4H2O

H2S + H2SO4 đặc → S + SO2 + 2H2O

3. Điều chế

     Dùng axit mạnh đẩy H2S ra khỏi muối (trừ muối không tan trong axit):        

FeS + 2HCl → FeCl2 + HS

4. Nhận biết

- Mùi trứng thối

- Làm đen dung dịch Pb(NO3)2 và Cu(NO3)2

Pb(NO)2 + H2S → PbS + 2HNO3

Cu(NO3)2 + H2S → CuS + 2HNO3

- Làm mất màu dung dịch Brom, dung dịch KMnO4

     Hochoaonline.net giới thiệu các bài tập về H2S đến các bạn: