Chương 7. Hidrocacbon thơm

Phản ứng cháy của hiđrocacbon thơm

     Hiđrocacbon thơm dễ dàng tham gia vào phản ứng đốt cháy.

     Cũng như các hiđrocacbon khác, khi đốt cháy hiđrocacbon thơm sản phẩm thu được gồm CO2 và H2O. Với benzen và đồng đẳng phản ứng cháy có dạng chung là: 

CnH2n-6 + (3n-3)/2O2 → nCO2 + (n-3)H2O

     Theo phương trình này ta thấy: 

+ nCO2 > nH2O

+ nCO2 - nH2O = 3nCnH2n-6

     Mời các bạn tham gia giải các bài tập về phản ứng đốt cháy hiđrocacbon thơm của hochoaonline.net: