Chương 8. Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Bài tập tính toán của phenol

     Bài tập tính toán của phenol tương đối đơn giản và ít gặp trong đề. Các bài tập đều xoay quanh các phản ứng của sau:

1. Tác dụng với Na

C6H5OH + Na → C6H5ONa + 1/2H2

2. Tác dụng với dung dịch kiềm                     

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

3. Phản ứng với dung dịch brom

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH↓ + 3HBr

Chú ý:

- Các phenol còn có nguyên tử H ở các vị trí o và p so với nhóm OH đều có thể tham gia phản ứng thế với dung dịch brom.

- Tăng giảm khối lượng: mkết tủa - mphenol = 79.số nguyên tử H đã được thay thế bằng Br

4. Phản ứng với axit nitric

- Xúc tác: H2SO4 đặc, đun nóng.

- Phản ứng thế nitro xảy ra tương tự phản ứng thế brom:

C6H5OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3OH + 3H2O

     Mời các bạn giải các bài toán sau cùng Hochoaonline.net: