Chương 8. Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Phản ứng của ancol với Na

     Phản ứng với kim loại kiềm là phản ứng đặc trưng của ancol nói riêng và các hợp chất hữu cơ có chứa nguyên tử H linh động nói chung:

R(OH)z + zNa → R(ONa)z + z/2H2

Muối R(ONa)z (Natri ancolat) rất dễ bị thủy phân trong nước:         

R(ONa)z + zH2 R(OH)z + zNaOH

Chú ý:

1. Trong phản ứng của Ancol với Na:

mbình Na tăng = mAncol - mH2 = nAncol.(MR + 16z)

mbình Ancol tăng = mNa - mH2 = nAncol.22z

2. Nếu cho dung dịch ancol phản ứng với Na thì ngoài phản ứng của ancol còn có phản ứng của H2O với Na.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

3. Nếu chỉ có ancol tham gia phản ứng với Na: Số nhóm chức Ancol = 2.nH2/nAncol.

4. Bài tập về phản ứng của ancol với Na thường gắn liền với khái niệm độ rượu (độ ancol) và thường chỉ gặp với ancol etylic:

- Độ ancol là % thể tích của ancol trong dung dịch ancol.

- Vdung dịch ancol = Vancol + Vnước.

- Khối lượng riêng của nước: dH2O = 1g/ml.

     Mời các bạn thử sức với các bài tập về phản ứng của ancol với Na của Hochoaonline.net: