Chuyên đề 8. Kim loại nhóm A

Tổng hợp về kim loại kiềm thổ

     Bài tập tổng hợp là bài tập vận dụng kiến thức nhiều phần khác nhau có liên quan đến kim loại kiềm thổ. Để giải được các bài toán này đòi hỏi người học phải có đầy đủ các kiến thức liên quan. Mời các bạn tham khảo một số bài tập, câu hỏi tổng hợp về kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng: