Chuyên đề 8. Kim loại nhóm A

Nhôm tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh

- Nhôm tác dụng mạnh với axit sulfuric đặc nóng, axit nitric loãng hoặc đặc nóng: 

Al + 4HNO3 loãng  Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Al + 6HNO3  Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

2Al + 6H2SO4  Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

     Chú ý với axit nitric loãng Al có khả năng phản ứng tạo thành muối amoni nitrat.

- Al thụ động với H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội nên có thể dùng thùng Al để chuyên chở axit HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.

     Mời các bạn tham khảo bài tập và câu hỏi về tính chất này của nhôm: