Chuyên đề 8. Kim loại nhóm A

Phản ứng nhiệt nhôm

- Al khử được oxit của các kim loại đứng sau nó ở nhiệt độ cao. Phản ứng này được gọi là phản ứng nhiệt nhôm:  

2yAl + 3FexOy  yAl2O3 + 3xFe

Hỗn hợp Al + Fe2O3 gọi là tecmit dùng để hàn đường ray.

- Khi giải bài tập về phản ứng nhiệt nhôm cần chú ý:

     + Nếu hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch kiềm sinh ra khí H2 thì Al còn dư sau phản ứng nhiệt nhôm hoặc hiệu suất H của phản ứng < 100%.

     + Nếu không có khí thoát ra chứng tỏ không dư Al và phản ứng xảy ra hoàn toàn.

     + Tổng khối lượng hỗn hợp trước phản ứng = tổng khối lượng hỗn hợp sau phản ứng.

     + Áp dụng định luật bảo toàn e.

     Một số bài tập và câu hỏi áp dụng: