Thư viện hình ảnh hóa học

Hình ảnh về Liên kết hóa học

     Để tạo thành các phân tử hoặc tinh thể, các nguyên tử phải kết hợp với nhau. Sự kết hợp đó sẽ tạo ra liên kết hóa học. Bài viết này tập hợp các hình ảnh minh họa cho các bài trong chương "Liên kết hóa học". Mời các bạn tham khảo và tải về dùng khi cần:

Hình ảnh một số obitan nguyên tử

Hình ảnh một số obitan nguyên tử 

Lai hóa obitan

Sự tạo thành liên kết trong phân tử C2H4

Công thức cấu tao PBr3

Công thức cấu tao PCl3

Công thức cấu tao PH3

Công thức cấu tao H2S

Công thức cấu tao HNO3

Công thức cấu tao CO2

Mô hình phân tử C2H4

Mô hình phân tử C2H5OH

Mô hình phân tử C2H6

Mô hình phân tử CH4

Mô hình phân tử CO2

Mô hình phân tử H2

Mô hình phân tử SO2

Mô hình phân tử N2

Mô hình phân tử NH3

Mô hình phân tử H2O

Tinh thể muối ăn NaCl

Tinh thể muối ăn NaCl

Muối NaCl được kêt tinh từ nước biển

Mạng tinh thể NaCl

Mạng tinh thể NaCl

Tinh thể kim cương

Tinh thể kim cương

Mạng tinh thể kim cương

Tinh thể than chì

Mạng tinh thể than chì

Mạng tinh thể than chì

Tinh thể nước đá

Tinh thể nước đá

Mạng tinh thể nước đá

Tinh thể I2

Mạng tinh thể I2

Mạng tinh thể K2O

Mạng tinh thể K2S