Thư viện hình ảnh hóa học

Hình ảnh về Halogen

     Bài viết này tập hợp các hình ảnh điển hình minh họa cho các nội dung liên quan đến chương halogen. Bạn có thể tải về để sử dụng bất cứ hình ảnh nào:

Tóm tắt một số đặc điểm của các halogen

Trạng thái kích thích cùa Cl, Br, I

Flo

Dùng HF khăc chữ trên thủy tinh

Clo

Điều chế Cl2 trong công nghiệp: điện phân dung dịch NaCl

Điều chế clo trong phòng thí nghiệm

Ứng dụng của clo

Ứng dụng của clo

Phản ứng của Cl2 với Na và Fe

Điều chế clo trong công nghiệp

Điều chế clo trong công nghiệp

Quy trình sản xuất axit HCl

Cấu tạo phân tử Cl2

Thử tính tan của khí hidro clorua

Nhiệt phân NH4Cl

Kaliclorat

Kaliclorat

Muối ăn NaCl

Brom

Brom

Brom

Iot

Iot

Iot thăng hoa

Điều chế HCl trong phòng thí nghiệm

Điều chế HBr trong phòng thí nghiệm

Màu sắc kết tủa AgI

Màu sắc kết tủa AgCl

Nước Gia - ven

Clorua vôi

Muối iot

Bệnh bướu cổ

Bệnh bướu cổ