Thư viện hình ảnh hóa học

Hình ảnh về Đại cương hóa học hữu cơ

     Các hình ảnh sử dụng trong chương "Đại cương hóa học hữu cơ" - Hóa học lớp 11 được tập hợp trong bài viết này:

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của Cacbon

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của Cacbon

Xem tiếp...

Hình ảnh về Ankan và Xicloankan

     Mời các bạn tham khảo một số hình ảnh có liên quan đến ankan:

Một số ankan

Một số ankan thường gặp

Xem tiếp...

Hình ảnh về Anken

Dưới đây là các hình ảnh có liên quan đến anken. Mời các bạn cùng tham khảo:

Khái niệm anken

Xem tiếp...

Hình ảnh về Ankađien

     Mời các bạn tham khảo một số hình ảnh liên quan đến ankađien:

Ankadien đơn giản nhất

Xem tiếp...

Hình ảnh về Ankin

     Bài viết này sưu tầm một số hình ảnh về ankin:

C2H2

Xem tiếp...

Hình ảnh về Hidrocacbon thơm

     Bài viết sưu tầm các hình ảnh có liên quan đến các hidrocacbon thơm. Mời các em cùng tham khảo:

Các cách biểu diễn cấu tạo của benzen

Ba cách biểu diễn cấu tạo của benzen

Xem tiếp...

Hình ảnh về dẫn xuất halogen

     Dẫn xuất halogen của hidrocacbon là sản phẩm thu được khi thay thế nguyên tử H trong phân tử hiđrocacbon bằng nguyên tử halogen như Clo, Brom, Iot, Flo.  Mặc dù trong chương trình hoá học phổ thông, dẫn xuất halogen được đề cập không nhiều nhưng đây lại là loại hợp chất trung gian quan trọng giữa hidrocacbon và các hợp chất hữu cơ có nhóm chức. Bài viết này tập hợp một số hình ảnh về dẫn xuất halogen của hidrocacbon:


Bảng nhiệt độ nóng chảy của một số dẫn xuất halogen

Xem tiếp...

Hình ảnh về Phenol

     Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm -OH liên kết trực tiếp với vòng benzen. Các hình ảnh về phenol được sưu tầm và tập hợp tại đây. Các bạn có thể download thoải mái các hình ảnh về phenol từ bài viết này:

Công thức cấu tạo và công thức phân tử của phenol

Xem tiếp...

Hình ảnh về Ancol

     Các hình ảnh cần dùng khi dạy và học bài "Ancol" được hochoaonline.net sưu tầm:

Liên kết trong phân tử ancol

Xem tiếp...

Hình ảnh về Axit cacboxylic

     Axit cacboxylic là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có chức nhóm chức cacboxyl -COOH. Ngoài các tính chất chung của axit, axit cacboxylic còn có các phản ứng đặc trưng. Một số hình ảnh về axit cacboxylic được sưu tầm và giới thiệu trong bài viết này:

Cấu tạo nhóm chức cacboxyl

Xem tiếp...